ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره - با صدای استاد سعد الغامدی

 

دانلود سوره حمد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 93 KB
دانلود سوره بقرة عمران قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 13.54 MB
دانلود سوره آل عمران قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 7.56 MB
دانلود سوره نساء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 8.42 MB
دانلود سوره مائدة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 5.80 MB
دانلود سوره انعام قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 6.41 MB
دانلود سوره اعراف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 7.40 MB
دانلود سوره انفال قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.60 MB
دانلود سوره توبة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 5.64 MB
دانلود سوره یونس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 4.07 MB
دانلود سوره هود قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 4.16 MB
دانلود سوره یوسف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.72 MB
دانلود سوره رعد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.74 MB
دانلود سوره ابراهیم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.08 MB
دانلود سوره حجر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.61 MB
دانلود سوره نحل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.95 MB
دانلود سوره اسراء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.35 MB
دانلود سوره کهف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.37 MB
دانلود سوره مریم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.04 MB
دانلود سوره طه قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.63 MB
دانلود سوره انبیاء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.90 MB
دانلود سوره حج قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.88 MB
دانلود سوره مومنون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.54 MB
دانلود سوره نور قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.05 MB
دانلود سوره فرقان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.92 MB
دانلود سوره شعراء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.74 MB
دانلود سوره نمل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.73 MB
دانلود سوره قصص قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.86 MB
دانلود سوره عنکبوت قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.32 MB
دانلود سوره روم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.71 MB
دانلود سوره لقمان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.10 MB
دانلود سوره سجدة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 859 KB
دانلود سوره احزاب قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.96 MB
دانلود سوره سبا قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.97 MB
دانلود سوره فاطر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.66 MB
دانلود سوره یس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.53 MB
دانلود سوره صافات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.06 MB
دانلود سوره ص قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.71 MB
دانلود سوره زمر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.72 MB
دانلود سوره غافر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.58 MB
دانلود سوره فصلت قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.78 MB
دانلود سوره شوری قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.79 MB
دانلود سوره زخرف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.93 MB
دانلود سوره دخان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 8.05 MB
دانلود سوره جاثیة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.05 MB
دانلود سوره احقاف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.39 MB
دانلود سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.15 MB
دانلود سوره فتح قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.20 MB
دانلود سوره حجرات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 776 KB
دانلود سوره ق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 861 KB
دانلود سوره ذاریات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 827 KB
دانلود سوره طور قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 724 KB
دانلود سوره نجم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 854 KB
دانلود سوره قمر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 788 KB
دانلود سوره الرحمن قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1,013 KB
دانلود سوره واقعة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 994 KB
دانلود سوره حدید قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.30 MB
دانلود سوره مجادلة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.02 MB
دانلود سوره حشر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 988 KB
دانلود سوره ممتحنة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 832 KB
دانلود سوره صف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 503 KB
دانلود سوره جمعة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 386 KB
دانلود سوره منافقون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 404 KB
دانلود سوره تغابن قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 542 KB
دانلود سوره طلاق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 639 KB
دانلود سوره تحریم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 583 KB
دانلود سوره ملک قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 764 KB
دانلود سوره قلم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 712 KB
دانلود سوره حاقة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 660 KB
دانلود سوره معارج قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 559 KB
دانلود سوره نوح قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 522 KB
دانلود سوره جن قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 613 KB
دانلود سوره مزمل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 478 KB
دانلود سوره مدثر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 593 KB
دانلود سوره قیامة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 367 KB
دانلود سوره انسان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 572 KB
دانلود سوره مرسلات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 488 KB
دانلود سوره نبا قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 481 KB
دانلود سوره نازعات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 443 KB
دانلود سوره عبس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 375 KB
دانلود سوره تکویر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 255 KB
دانلود سوره انفطار قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 212 KB
دانلود سوره مطففین قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 456 KB
دانلود سوره انشقاق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 262 KB
دانلود سوره بروج قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 283 KB
دانلود سوره طارق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 162 KB
دانلود سوره اعلی قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 171 KB
دانلود سوره غاشیة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 234 KB
دانلود سوره فجر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 349 KB
دانلود سوره بلد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 200 KB
دانلود سوره شمس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 153 KB
دانلود سوره لیل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 193 KB
دانلود سوره ضحی قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 117 KB
دانلود سوره شرح قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 75 KB
دانلود سوره تین قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 107 KB
دانلود سوره علق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 173 KB
دانلود سوره قدر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 84 KB
دانلود سوره بینة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 231 KB
دانلود سوره زلزال قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 106 KB
دانلود سوره عادیات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 123 KB
دانلود سوره قارعة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 111 KB
دانلود سوره تکاثر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 98 KB
دانلود سوره عصر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 54 KB
دانلود سوره همزة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 99 KB
دانلود سوره فیل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 76 KB
دانلود سوره قریش قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 73 KB
دانلود سوره ماعون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 87 KB
دانلود سوره کوثر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 43 KB
دانلود سوره کافرون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 86 KB
دانلود سوره نصر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 63 KB
دانلود سوره مسد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 71 KB
دانلود سوره اخلاص قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 46 KB
دانلود سوره فلق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 67 KB
دانلود سوره ناس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 78 KB
/ 2 نظر / 894 بازدید
مصطفی

با سلام دوستان بهتر نیست جای تشویق به قران خوندن ابتدا جایزه دوستان رو براشون ارسال کنید بعد قران خوندن؟!!![متفکر]

مرتضی

سلام ممنون، دانلود کردم امیدوارم با قرآن مشهور باشید [گل]