/ 1 نظر / 38 بازدید
محمد حسن اسایش

بیا ای عزیز دل وجان بیا بیا ای نگهبان قر آن بیا جهان تشنه ی جلوه ی روی توست پذیرای آن روی نیکوی توست همه جان ودلهای ما سوی توست ستم دیده اندر تکاپوی توست بیاای عزیز دل وجان بیا بیا ای نگهبان قر آن بیا ندارد صفا بی تو این زندگی بود زندگیها همه بندگی رژیم جهان گشته درندگی ندارد حقیقت درخشندگی بیا ای عزیز دل وجان بیا بیا ای نگهبان قر آن بیا همه کودک پرورشگاه تو همه ریزه خواران درگاه تو کنیم دیده خاک گذر گاه تو بیا ای که اکنون بود گاه تو برای بر اندازی ظلم و کین برای سرافرازی مسلمین برای نجات بزر گان دین برای تعالی دین مبین بیا ای عزیز دل وجان بیا بیا ای نگهبان قرآن بیا* *-ص 19 -کتاب سرود های مهدی -گردآورنده :حسین حقجو-انتشارات قلم- -قم