پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:

از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که برای بندگان سودمندتر است.نهج الفصاحه ص15 ح 86...