امام زمان (عج)

هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)